ALGEMENE VOORWAARDEN


 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit Kleine Zus
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Kleine Zus en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van Kleine Zus
Kleine Zus
www.kleinezus.nl
Langendijk 38
4201 CH Gorinchem
Info@kleinezus.nl
KvK-nummer: 66040841
Btw-identificatienummer: NL196483268B01
Rekeningnummer: NL03RABO0310763460
Ten name van: Kleine Zus

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kleine Zus en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
Kleine Zus en consument.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Kleine Zus gewijzigd worden.
3. Door het plaatsen van een bestelling bij Kleine Zus verklaart de consument, zonder voorbehoud, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als Kleine Zus gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het aanbod binden Kleine Zus niet.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel ontvangt de consument een e-mail met een bevestiging van de bestelling en het betreffende
ordernummer.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen na
ontvangst zonder opgave van redenen ontbinden.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en de
kenmerken van het product vaststellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij
dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail aan
info@kleinezus.nl.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of
overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Kleine Zus. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform
de door Kleine Zus verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Een retourzending dient voorzien te zijn van een brief met naam, adres en
ordernummer van de consument. Het adres voor retourzendingen is: Kleine Zus
Langendijk 38
4201 CH Gorinchem
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Het verzendrisico bij ruilingen en retourneringen zijn voor risico van de consument.
7. Onvoldoende / niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.
8. Bij retouren ontvangt de consument binnen 30 dagen het retour te ontvangen bedrag minus verzendkosten terug per bank.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Producten gemaakt in opdracht of volgens specificaties van de consument evenals gepersonaliseerde sieraden kunnen niet geruild of retour
genomen worden.

Artikel 10 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3. De verzendkosten worden berekend in het totaaloverzicht, voor het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Kleine Zus zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Kleine Zus kenbaar heeft gemaakt.
3. Alle bestellingen worden na ontvangst van betaling aangeboden voor verzending bij PostNL óf de fietskoerier als brievenbuspost of, indien anders gekozen. pakket met track en trace.
4. Kleine Zus is niet aansprakelijk voor schade of verlies bij levering op een foutief opgegeven adres.
5. Kleine Zus is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL, de fietskoerier of overige postbezorgdiensten.
6. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kleine Zus geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Kleine Zus het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 12 - Betaling
1. Betaling dient direct door consument online te geschieden via IDEAL of via een overboeking per bank of giro.
2. Bij het ontvangen van de betaling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail.
3. Bestellingen worden alleen verzonden na ontvangst van betaling.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Kleine Zus staat er voor in dat de producten voldoen aan de eigenschappen die de consument bij normaal gebruik mag verwachten.
2. De onderhoudstips zoals beschreven op de website www.kleinezus.nl dienen te worden gevolgd voor behoud van het sieraad, indien de
consument hier niet aan voldoet kan Kleine Zus niet aansprakelijk worden gesteld en worden klachten ongegrond verklaard.
3. Kleine Zus is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
4. Kleine Zus sluit zich uit voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van sieraden.
5. Sieraden van Kleine Zus dienen te allen tijde onder toezicht van volwassenen gedragen te worden.
6. Kleine Zus sluit zich uit voor aansprakelijkheid voor (allergische) reacties op sieraden en alles wat daaruit voort kan vloeien.
7. Na ontvangst dient de consument de producten te controleren, indien de producten niet conform bestelling zijn of niet voldoen aan de beschrijving
op de website dient de consument dit direct na ontvangst te melden door te mailen naar info@kleinezus.nl voorzien van een volledige en duidelijk
omschrijving.
8. Bij Kleine Zus ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kleine Zus binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9. De consument dient Kleine Zus in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Kleine Zus en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Kleine Zus | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel